වාණිජ බැංකු ලිපිකරු(පුහුණු/නුපුහුණු)

Bank job

Bank clerk
බැංකු ලිපිකරු හදිසි බදවා ගැනීම් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

අදම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර සම්බන්ධ වන්න

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන අයවලුන්

වයස 18 හා 35 ට නොවැඩි සා. පෙළ ගණිතය සමත් ගැහැණු පිරිමි බදවා ගැනීම පළපුරුද්ද අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.
නවකයින් සදහා විශේෂ අවස්ථාවක්

ෆීල්ඩ් නොමැත.

මෙවර උසස් පෙළ සමතුන් සඳහා විශේෂ අවස්ථා

25000/= සිට 40000/= පුහුණුවෙන් පසු 100000/= ආසන්න වැටුපක්

පදිංචි ආසන්නම ප්‍රදේශයට රැකියාව

රජයයෙ අනුමත සියලුම දිමනා ETF / EPF සහිතයි.

සේවා නියෝජිතයෙක් අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා සහභාගී වන්න.

0779475273
0704291370

දුරකථන මගින් සම්බන්ධ වීමට නොහැකිවූ අයවලුන් 0779475273 වට්ස්අප් මගින් විස්තර යොමු කරන්න (CV / ID copy )

To apply for this job email your details to cv@ezjobs.online

Scroll to Top